โรงเรียนบ้านยวนโปะ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 6
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 1 2 15 3 10 58
ร้อยละ 1.12 % 2.25 % 16.85 % 3.37 % 11.24 % 65.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 2 2 17 3 10 64
ร้อยละ 2.04 % 2.04 % 17.35 % 3.06 % 10.20 % 65.31 %

98 : 2 , 2 , 17 , 3 , 10 , 64...2.04 , 2.04 , 17.35 , 3.06 , 10.20 , 65.31 = 34 : 34.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.69%

Powered By www.thaieducation.net