โรงเรียนบ้านยวนโปะ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 4
ร้อยละ 22.22 % 11.11 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 13 10 18 0 0 49
ร้อยละ 14.44 % 11.11 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 54.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 15 11 20 0 0 53
ร้อยละ 15.15 % 11.11 % 20.20 % 0.00 % 0.00 % 53.54 %

99 : 15 , 11 , 20 , 0 , 0 , 53...15.15 , 11.11 , 20.20 , 0.00 , 0.00 , 53.54 = 46 : 46.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46.46%

Powered By www.thaieducation.net