โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 4 4 4 7 15
ร้อยละ 0.00 % 11.76 % 11.76 % 11.76 % 20.59 % 44.12 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 8 2 13 10 13 43
ร้อยละ 8.99 % 2.25 % 14.61 % 11.24 % 14.61 % 48.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 8 6 17 14 20 58
ร้อยละ 6.50 % 4.88 % 13.82 % 11.38 % 16.26 % 47.15 %

123 : 8 , 6 , 17 , 14 , 20 , 58...6.50 , 4.88 , 13.82 , 11.38 , 16.26 , 47.15 = 65 : 52.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 52.85%

Powered By www.thaieducation.net