โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 4 2 7 6 12
ร้อยละ 8.82 % 11.76 % 5.88 % 20.59 % 17.65 % 35.29 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 5 3 16 8 14 43
ร้อยละ 5.62 % 3.37 % 17.98 % 8.99 % 15.73 % 48.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 8 7 18 15 20 55
ร้อยละ 6.50 % 5.69 % 14.63 % 12.20 % 16.26 % 44.72 %

123 : 8 , 7 , 18 , 15 , 20 , 55...6.50 , 5.69 , 14.63 , 12.20 , 16.26 , 44.72 = 68 : 55.28
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 55.28%

Powered By www.thaieducation.net