โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 7 4 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 18.92 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 70.27 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 3 0 14 0 0 72
ร้อยละ 3.37 % 0.00 % 15.73 % 0.00 % 0.00 % 80.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 3 7 18 0 0 98
ร้อยละ 2.38 % 5.56 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %

126 : 3 , 7 , 18 , 0 , 0 , 98...2.38 , 5.56 , 14.29 , 0.00 , 0.00 , 77.78 = 28 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22%

Powered By www.thaieducation.net