โรงเรียนบ้านหนองหว้า (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 5.13 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 89.74 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 14 12 13 2 2 57
ร้อยละ 14.00 % 12.00 % 13.00 % 2.00 % 2.00 % 57.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 14 14 15 2 2 92
ร้อยละ 10.07 % 10.07 % 10.79 % 1.44 % 1.44 % 66.19 %

139 : 14 , 14 , 15 , 2 , 2 , 92...10.07 , 10.07 , 10.79 , 1.44 , 1.44 , 66.19 = 47 : 33.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 33.81%

Powered By www.thaieducation.net