โรงเรียนบ้านหนองหว้า (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 5 2 4 0 0 28
ร้อยละ 12.82 % 5.13 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 71.79 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 12 10 10 0 0 66
ร้อยละ 12.24 % 10.20 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 67.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 17 12 14 0 0 94
ร้อยละ 12.41 % 8.76 % 10.22 % 0.00 % 0.00 % 68.61 %

137 : 17 , 12 , 14 , 0 , 0 , 94...12.41 , 8.76 , 10.22 , 0.00 , 0.00 , 68.61 = 43 : 31.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 31.39%

Powered By www.thaieducation.net