โรงเรียนบ้านหนองหว้า (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 33
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 82.50 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 15 10 13 0 0 59
ร้อยละ 15.46 % 10.31 % 13.40 % 0.00 % 0.00 % 60.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 17 10 18 0 0 92
ร้อยละ 12.41 % 7.30 % 13.14 % 0.00 % 0.00 % 67.15 %

137 : 17 , 10 , 18 , 0 , 0 , 92...12.41 , 7.30 , 13.14 , 0.00 , 0.00 , 67.15 = 45 : 32.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 32.85%

Powered By www.thaieducation.net