โรงเรียนบ้านทุ่งยาว (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 3 3 5 1 8 42
ร้อยละ 4.84 % 4.84 % 8.06 % 1.61 % 12.90 % 67.74 %
ระดับประถมศึกษา
400
จำนวน(คน) 21 13 90 9 103 164
ร้อยละ 5.25 % 3.25 % 22.50 % 2.25 % 25.75 % 41.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 462 คน
จำนวน(คน) 24 16 95 10 111 206
ร้อยละ 5.19 % 3.46 % 20.56 % 2.16 % 24.03 % 44.59 %

462 : 24 , 16 , 95 , 10 , 111 , 206...5.19 , 3.46 , 20.56 , 2.16 , 24.03 , 44.59 = 256 : 55.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 462 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 256 คน คิดเป็นร้อยละ 55.41%

Powered By www.thaieducation.net