โรงเรียนบ้านทุ่งยาว (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 4 9 3 10 10 27
ร้อยละ 6.35 % 14.29 % 4.76 % 15.87 % 15.87 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
337
จำนวน(คน) 15 27 30 42 25 198
ร้อยละ 4.45 % 8.01 % 8.90 % 12.46 % 7.42 % 58.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 400 คน
จำนวน(คน) 19 36 33 52 35 225
ร้อยละ 4.75 % 9.00 % 8.25 % 13.00 % 8.75 % 56.25 %

400 : 19 , 36 , 33 , 52 , 35 , 225...4.75 , 9.00 , 8.25 , 13.00 , 8.75 , 56.25 = 175 : 43.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 400 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75%

Powered By www.thaieducation.net