โรงเรียนบ้านทุ่งยาว (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 3 7 2 10 9 29
ร้อยละ 5.00 % 11.67 % 3.33 % 16.67 % 15.00 % 48.33 %
ระดับประถมศึกษา
339
จำนวน(คน) 16 26 31 42 26 198
ร้อยละ 4.72 % 7.67 % 9.14 % 12.39 % 7.67 % 58.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 399 คน
จำนวน(คน) 19 33 33 52 35 227
ร้อยละ 4.76 % 8.27 % 8.27 % 13.03 % 8.77 % 56.89 %

399 : 19 , 33 , 33 , 52 , 35 , 227...4.76 , 8.27 , 8.27 , 13.03 , 8.77 , 56.89 = 172 : 43.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 399 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.11%

Powered By www.thaieducation.net