โรงเรียนบ้านทุ่งยาว (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 4 3 2 2 2 63
ร้อยละ 5.26 % 3.95 % 2.63 % 2.63 % 2.63 % 82.89 %
ระดับประถมศึกษา
342
จำนวน(คน) 30 25 29 27 18 213
ร้อยละ 8.77 % 7.31 % 8.48 % 7.89 % 5.26 % 62.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 418 คน
จำนวน(คน) 34 28 31 29 20 276
ร้อยละ 8.13 % 6.70 % 7.42 % 6.94 % 4.78 % 66.03 %

418 : 34 , 28 , 31 , 29 , 20 , 276...8.13 , 6.70 , 7.42 , 6.94 , 4.78 , 66.03 = 142 : 33.97
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 418 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 142 คน คิดเป็นร้อยละ 33.97%

Powered By www.thaieducation.net