โรงเรียนบ้านทุ่งยาว (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 3 2 1 2 1 63
ร้อยละ 4.17 % 2.78 % 1.39 % 2.78 % 1.39 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
340
จำนวน(คน) 32 28 21 17 19 223
ร้อยละ 9.41 % 8.24 % 6.18 % 5.00 % 5.59 % 65.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 412 คน
จำนวน(คน) 35 30 22 19 20 286
ร้อยละ 8.50 % 7.28 % 5.34 % 4.61 % 4.85 % 69.42 %

412 : 35 , 30 , 22 , 19 , 20 , 286...8.50 , 7.28 , 5.34 , 4.61 , 4.85 , 69.42 = 126 : 30.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 412 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 30.58%

Powered By www.thaieducation.net