โรงเรียนวัดท่าพญา (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
2
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 -2
ร้อยละ 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -100.00 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 9 8 6 4 1 13
ร้อยละ 21.95 % 19.51 % 14.63 % 9.76 % 2.44 % 31.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 43 คน
จำนวน(คน) 11 10 6 4 1 11
ร้อยละ 25.58 % 23.26 % 13.95 % 9.30 % 2.33 % 25.58 %

43 : 11 , 10 , 6 , 4 , 1 , 11...25.58 , 23.26 , 13.95 , 9.30 , 2.33 , 25.58 = 32 : 74.42
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 43 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 74.42%

Powered By www.thaieducation.net