โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 0 1 3 1 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.70 % 11.11 % 3.70 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 5 5 13 5 1 37
ร้อยละ 7.58 % 7.58 % 19.70 % 7.58 % 1.52 % 56.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 5 5 14 8 2 59
ร้อยละ 5.38 % 5.38 % 15.05 % 8.60 % 2.15 % 63.44 %

93 : 5 , 5 , 14 , 8 , 2 , 59...5.38 , 5.38 , 15.05 , 8.60 , 2.15 , 63.44 = 34 : 36.56
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 36.56%

Powered By www.thaieducation.net