โรงเรียนบ้านท่าข้าม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 1 1 6 0 0 59
ร้อยละ 1.49 % 1.49 % 8.96 % 0.00 % 0.00 % 88.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 1 2 6 0 0 73
ร้อยละ 1.22 % 2.44 % 7.32 % 0.00 % 0.00 % 89.02 %

82 : 1 , 2 , 6 , 0 , 0 , 73...1.22 , 2.44 , 7.32 , 0.00 , 0.00 , 89.02 = 9 : 10.98
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.98%

Powered By www.thaieducation.net