โรงเรียนบ้านท่าข้าม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 0 0 3 0 9
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 6 2 4 6 0 47
ร้อยละ 9.23 % 3.08 % 6.15 % 9.23 % 0.00 % 72.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 9 2 4 9 0 56
ร้อยละ 11.25 % 2.50 % 5.00 % 11.25 % 0.00 % 70.00 %

80 : 9 , 2 , 4 , 9 , 0 , 56...11.25 , 2.50 , 5.00 , 11.25 , 0.00 , 70.00 = 24 : 30.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00%

Powered By www.thaieducation.net