โรงเรียนบ้านท่าข้าม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 3 1 5 0 0 55
ร้อยละ 4.69 % 1.56 % 7.81 % 0.00 % 0.00 % 85.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 3 2 5 0 0 67
ร้อยละ 3.90 % 2.60 % 6.49 % 0.00 % 0.00 % 87.01 %

77 : 3 , 2 , 5 , 0 , 0 , 67...3.90 , 2.60 , 6.49 , 0.00 , 0.00 , 87.01 = 10 : 12.99
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.99%

Powered By www.thaieducation.net