โรงเรียนบ้านสามแยก (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 6 2 0 0 20
ร้อยละ 3.45 % 20.69 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 68.97 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 5 2 17 0 0 70
ร้อยละ 5.32 % 2.13 % 18.09 % 0.00 % 0.00 % 74.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 6 8 19 0 0 90
ร้อยละ 4.88 % 6.50 % 15.45 % 0.00 % 0.00 % 73.17 %

123 : 6 , 8 , 19 , 0 , 0 , 90...4.88 , 6.50 , 15.45 , 0.00 , 0.00 , 73.17 = 33 : 26.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.83%

Powered By www.thaieducation.net