โรงเรียนบ้านสามแยก (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 8 1 0 0 19
ร้อยละ 3.45 % 27.59 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 65.52 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 3 4 14 0 0 73
ร้อยละ 3.19 % 4.26 % 14.89 % 0.00 % 0.00 % 77.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 4 12 15 0 0 92
ร้อยละ 3.25 % 9.76 % 12.20 % 0.00 % 0.00 % 74.80 %

123 : 4 , 12 , 15 , 0 , 0 , 92...3.25 , 9.76 , 12.20 , 0.00 , 0.00 , 74.80 = 31 : 25.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.20%

Powered By www.thaieducation.net