โรงเรียนบ้านสามแยก (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 1 5 3 5 0 31
ร้อยละ 2.22 % 11.11 % 6.67 % 11.11 % 0.00 % 68.89 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 3 2 7 2 0 83
ร้อยละ 3.09 % 2.06 % 7.22 % 2.06 % 0.00 % 85.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 4 7 10 7 0 114
ร้อยละ 2.82 % 4.93 % 7.04 % 4.93 % 0.00 % 80.28 %

142 : 4 , 7 , 10 , 7 , 0 , 114...2.82 , 4.93 , 7.04 , 4.93 , 0.00 , 80.28 = 28 : 19.72
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 19.72%

Powered By www.thaieducation.net