โรงเรียนบ้านสามแยก (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 4 7 3 0 0 29
ร้อยละ 9.30 % 16.28 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 67.44 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 2 1 15 0 0 78
ร้อยละ 2.08 % 1.04 % 15.63 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 6 8 18 0 0 107
ร้อยละ 4.32 % 5.76 % 12.95 % 0.00 % 0.00 % 76.98 %

139 : 6 , 8 , 18 , 0 , 0 , 107...4.32 , 5.76 , 12.95 , 0.00 , 0.00 , 76.98 = 32 : 23.02
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 23.02%

Powered By www.thaieducation.net