โรงเรียนหาดทรายทอง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 8
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 12 6 16 3 0 63
ร้อยละ 12.00 % 6.00 % 16.00 % 3.00 % 0.00 % 63.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 4 2 6 1 0 49
ร้อยละ 6.45 % 3.23 % 9.68 % 1.61 % 0.00 % 79.03 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 18 8 24 4 0 120
ร้อยละ 10.34 % 4.60 % 13.79 % 2.30 % 0.00 % 68.97 %

112 : 14 , 6 , 18 , 3 , 0 , 71...12.50 , 5.36 , 16.07 , 2.68 , 0.00 , 63.39 = 41 : 36.61
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03%

Powered By www.thaieducation.net