โรงเรียนหาดทรายทอง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 8
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 9 0 10 0 0 81
ร้อยละ 9.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 81.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 9 0 7 0 0 45
ร้อยละ 14.75 % 0.00 % 11.48 % 0.00 % 0.00 % 73.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 20 0 19 0 0 134
ร้อยละ 11.56 % 0.00 % 10.98 % 0.00 % 0.00 % 77.46 %

112 : 11 , 0 , 12 , 0 , 0 , 89...9.82 , 0.00 , 10.71 , 0.00 , 0.00 , 79.46 = 23 : 20.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.54%

Powered By www.thaieducation.net