โรงเรียนหาดทรายทอง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 8
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 10 0 12 0 0 78
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 78.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 9 0 7 0 0 45
ร้อยละ 14.75 % 0.00 % 11.48 % 0.00 % 0.00 % 73.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 21 0 21 0 0 131
ร้อยละ 12.14 % 0.00 % 12.14 % 0.00 % 0.00 % 75.72 %

112 : 12 , 0 , 14 , 0 , 0 , 86...10.71 , 0.00 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 76.79 = 26 : 23.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 24.28%

Powered By www.thaieducation.net