โรงเรียนหาดทรายทอง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 5 0 2 3 2 3
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 13.33 % 20.00 % 13.33 % 20.00 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 27 0 18 6 7 50
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 16.67 % 5.56 % 6.48 % 46.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 9 0 8 2 4 30
ร้อยละ 16.98 % 0.00 % 15.09 % 3.77 % 7.55 % 56.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 41 0 28 11 13 83
ร้อยละ 23.30 % 0.00 % 15.91 % 6.25 % 7.39 % 47.16 %

123 : 32 , 0 , 20 , 9 , 9 , 53...26.02 , 0.00 , 16.26 , 7.32 , 7.32 , 43.09 = 70 : 56.91
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 52.84%

Powered By www.thaieducation.net