โรงเรียนหาดทรายทอง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 5 0 2 0 2 6
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 13.33 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 45 0 18 0 7 38
ร้อยละ 41.67 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 6.48 % 35.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 24 0 8 0 4 17
ร้อยละ 45.28 % 0.00 % 15.09 % 0.00 % 7.55 % 32.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 74 0 28 0 13 61
ร้อยละ 42.05 % 0.00 % 15.91 % 0.00 % 7.39 % 34.66 %

123 : 50 , 0 , 20 , 0 , 9 , 44...40.65 , 0.00 , 16.26 , 0.00 , 7.32 , 35.77 = 79 : 64.23
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 65.34%

Powered By www.thaieducation.net