โรงเรียนหาดทรายทอง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 12
ร้อยละ 18.75 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 17 0 37 0 0 51
ร้อยละ 16.19 % 0.00 % 35.24 % 0.00 % 0.00 % 48.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 13 0 6 0 0 37
ร้อยละ 23.21 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 66.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 33 0 44 0 0 100
ร้อยละ 18.64 % 0.00 % 24.86 % 0.00 % 0.00 % 56.50 %

121 : 20 , 0 , 38 , 0 , 0 , 63...16.53 , 0.00 , 31.40 , 0.00 , 0.00 , 52.07 = 58 : 47.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50%

Powered By www.thaieducation.net