โรงเรียนหาดทรายทอง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 12
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 12 0 15 0 0 78
ร้อยละ 11.43 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 4 0 12 0 0 40
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 18 0 29 0 0 130
ร้อยละ 10.17 % 0.00 % 16.38 % 0.00 % 0.00 % 73.45 %

121 : 14 , 0 , 17 , 0 , 0 , 90...11.57 , 0.00 , 14.05 , 0.00 , 0.00 , 74.38 = 31 : 25.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 26.55%

Powered By www.thaieducation.net