โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 11
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
28
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 24
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
12
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 9
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.67 % 8.33 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 53 คน
จำนวน(คน) 3 0 5 1 0 44
ร้อยละ 5.66 % 0.00 % 9.43 % 1.89 % 0.00 % 83.02 %

41 : 3 , 0 , 3 , 0 , 0 , 35...7.32 , 0.00 , 7.32 , 0.00 , 0.00 , 85.37 = 6 : 14.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 53 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.98%

Powered By www.thaieducation.net