โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 0 1 1 0 11
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
28
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 23
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
12
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 9
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 5 0 6 1 0 43
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 10.91 % 1.82 % 0.00 % 78.18 %

43 : 4 , 0 , 4 , 1 , 0 , 34...9.30 , 0.00 , 9.30 , 2.33 , 0.00 , 79.07 = 9 : 20.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82%

Powered By www.thaieducation.net