โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 10
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
28
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 24
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
11
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 8
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 4 0 5 1 0 42
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 9.62 % 1.92 % 0.00 % 80.77 %

41 : 3 , 0 , 3 , 1 , 0 , 34...7.32 , 0.00 , 7.32 , 2.44 , 0.00 , 82.93 = 7 : 17.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23%

Powered By www.thaieducation.net