โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 8
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 29
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 14
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 4 0 5 1 0 51
ร้อยละ 6.56 % 0.00 % 8.20 % 1.64 % 0.00 % 83.61 %

44 : 3 , 0 , 3 , 1 , 0 , 37...6.82 , 0.00 , 6.82 , 2.27 , 0.00 , 84.09 = 7 : 15.91
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.39%

Powered By www.thaieducation.net