โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 8
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 30
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 5.88 % 2.94 % 0.00 % 88.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 14
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 3 0 5 2 0 52
ร้อยละ 4.84 % 0.00 % 8.06 % 3.23 % 0.00 % 83.87 %

45 : 2 , 0 , 3 , 2 , 0 , 38...4.44 , 0.00 , 6.67 , 4.44 , 0.00 , 84.44 = 7 : 15.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13%

Powered By www.thaieducation.net