โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 2 1 10 0 0 42
ร้อยละ 3.64 % 1.82 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 76.36 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 1 1 56 0 0 78
ร้อยละ 0.74 % 0.74 % 41.18 % 0.00 % 0.00 % 57.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 3 2 66 0 0 120
ร้อยละ 1.57 % 1.05 % 34.55 % 0.00 % 0.00 % 62.83 %

191 : 3 , 2 , 66 , 0 , 0 , 120...1.57 , 1.05 , 34.55 , 0.00 , 0.00 , 62.83 = 71 : 37.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 37.17%

Powered By www.thaieducation.net