โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 2 0 4 3 1 46
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 7.14 % 5.36 % 1.79 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 5 0 30 6 10 84
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 22.22 % 4.44 % 7.41 % 62.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 7 0 34 9 11 130
ร้อยละ 3.66 % 0.00 % 17.80 % 4.71 % 5.76 % 68.06 %

191 : 7 , 0 , 34 , 9 , 11 , 130...3.66 , 0.00 , 17.80 , 4.71 , 5.76 , 68.06 = 61 : 31.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 31.94%

Powered By www.thaieducation.net