โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 1 0 4 2 2 61
ร้อยละ 1.43 % 0.00 % 5.71 % 2.86 % 2.86 % 87.14 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 4 0 27 8 4 92
ร้อยละ 2.96 % 0.00 % 20.00 % 5.93 % 2.96 % 68.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 5 0 31 10 6 153
ร้อยละ 2.44 % 0.00 % 15.12 % 4.88 % 2.93 % 74.63 %

205 : 5 , 0 , 31 , 10 , 6 , 153...2.44 , 0.00 , 15.12 , 4.88 , 2.93 , 74.63 = 52 : 25.37
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 25.37%

Powered By www.thaieducation.net