โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 1 0 5 2 3 60
ร้อยละ 1.41 % 0.00 % 7.04 % 2.82 % 4.23 % 84.51 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 4 0 30 8 4 89
ร้อยละ 2.96 % 0.00 % 22.22 % 5.93 % 2.96 % 65.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 5 0 35 10 7 149
ร้อยละ 2.43 % 0.00 % 16.99 % 4.85 % 3.40 % 72.33 %

206 : 5 , 0 , 35 , 10 , 7 , 149...2.43 , 0.00 , 16.99 , 4.85 , 3.40 , 72.33 = 57 : 27.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 27.67%

Powered By www.thaieducation.net