โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 2 0 6 4 3 56
ร้อยละ 2.82 % 0.00 % 8.45 % 5.63 % 4.23 % 78.87 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 5 0 33 9 4 84
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 24.44 % 6.67 % 2.96 % 62.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 7 0 39 13 7 140
ร้อยละ 3.40 % 0.00 % 18.93 % 6.31 % 3.40 % 67.96 %

206 : 7 , 0 , 39 , 13 , 7 , 140...3.40 , 0.00 , 18.93 , 6.31 , 3.40 , 67.96 = 66 : 32.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 32.04%

Powered By www.thaieducation.net