โรงเรียนบ้านย่านตาขาว (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
145
จำนวน(คน) 1 20 27 1 7 89
ร้อยละ 0.69 % 13.79 % 18.62 % 0.69 % 4.83 % 61.38 %
ระดับประถมศึกษา
837
จำนวน(คน) 38 29 276 19 128 347
ร้อยละ 4.54 % 3.46 % 32.97 % 2.27 % 15.29 % 41.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 982 คน
จำนวน(คน) 39 49 303 20 135 436
ร้อยละ 3.97 % 4.99 % 30.86 % 2.04 % 13.75 % 44.40 %

982 : 39 , 49 , 303 , 20 , 135 , 436...3.97 , 4.99 , 30.86 , 2.04 , 13.75 , 44.40 = 546 : 55.60
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 982 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 546 คน คิดเป็นร้อยละ 55.60%

Powered By www.thaieducation.net