โรงเรียนบ้านย่านตาขาว (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
145
จำนวน(คน) 1 21 29 1 7 86
ร้อยละ 0.69 % 14.48 % 20.00 % 0.69 % 4.83 % 59.31 %
ระดับประถมศึกษา
837
จำนวน(คน) 40 29 279 21 129 339
ร้อยละ 4.78 % 3.46 % 33.33 % 2.51 % 15.41 % 40.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 982 คน
จำนวน(คน) 41 50 308 22 136 425
ร้อยละ 4.18 % 5.09 % 31.36 % 2.24 % 13.85 % 43.28 %

982 : 41 , 50 , 308 , 22 , 136 , 425...4.18 , 5.09 , 31.36 , 2.24 , 13.85 , 43.28 = 557 : 56.72
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 982 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 557 คน คิดเป็นร้อยละ 56.72%

Powered By www.thaieducation.net