โรงเรียนบ้านย่านตาขาว (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
138
จำนวน(คน) 3 6 6 4 0 119
ร้อยละ 2.17 % 4.35 % 4.35 % 2.90 % 0.00 % 86.23 %
ระดับประถมศึกษา
811
จำนวน(คน) 31 4 82 1 0 693
ร้อยละ 3.82 % 0.49 % 10.11 % 0.12 % 0.00 % 85.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 949 คน
จำนวน(คน) 34 10 88 5 0 812
ร้อยละ 3.58 % 1.05 % 9.27 % 0.53 % 0.00 % 85.56 %

949 : 34 , 10 , 88 , 5 , 0 , 812...3.58 , 1.05 , 9.27 , 0.53 , 0.00 , 85.56 = 137 : 14.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 949 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 137 คน คิดเป็นร้อยละ 14.44%

Powered By www.thaieducation.net