โรงเรียนบ้านย่านตาขาว (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
138
จำนวน(คน) 10 7 6 1 0 114
ร้อยละ 7.25 % 5.07 % 4.35 % 0.72 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
817
จำนวน(คน) 38 8 91 3 0 677
ร้อยละ 4.65 % 0.98 % 11.14 % 0.37 % 0.00 % 82.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 955 คน
จำนวน(คน) 48 15 97 4 0 791
ร้อยละ 5.03 % 1.57 % 10.16 % 0.42 % 0.00 % 82.83 %

955 : 48 , 15 , 97 , 4 , 0 , 791...5.03 , 1.57 , 10.16 , 0.42 , 0.00 , 82.83 = 164 : 17.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 955 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 164 คน คิดเป็นร้อยละ 17.17%

Powered By www.thaieducation.net