โรงเรียนบ้านย่านตาขาว (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
147
จำนวน(คน) 7 5 7 2 3 123
ร้อยละ 4.76 % 3.40 % 4.76 % 1.36 % 2.04 % 83.67 %
ระดับประถมศึกษา
832
จำนวน(คน) 13 4 35 13 5 762
ร้อยละ 1.56 % 0.48 % 4.21 % 1.56 % 0.60 % 91.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 979 คน
จำนวน(คน) 20 9 42 15 8 885
ร้อยละ 2.04 % 0.92 % 4.29 % 1.53 % 0.82 % 90.40 %

979 : 20 , 9 , 42 , 15 , 8 , 885...2.04 , 0.92 , 4.29 , 1.53 , 0.82 , 90.40 = 94 : 9.60
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 979 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60%

Powered By www.thaieducation.net