โรงเรียนบ้านย่านตาขาว (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
147
จำนวน(คน) 8 6 7 2 3 121
ร้อยละ 5.44 % 4.08 % 4.76 % 1.36 % 2.04 % 82.31 %
ระดับประถมศึกษา
832
จำนวน(คน) 15 5 39 15 5 753
ร้อยละ 1.80 % 0.60 % 4.69 % 1.80 % 0.60 % 90.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 979 คน
จำนวน(คน) 23 11 46 17 8 874
ร้อยละ 2.35 % 1.12 % 4.70 % 1.74 % 0.82 % 89.27 %

979 : 23 , 11 , 46 , 17 , 8 , 874...2.35 , 1.12 , 4.70 , 1.74 , 0.82 , 89.27 = 105 : 10.73
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 979 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 10.73%

Powered By www.thaieducation.net