โรงเรียนบ้านย่านตาขาว (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
141
จำนวน(คน) 7 5 7 2 3 117
ร้อยละ 4.96 % 3.55 % 4.96 % 1.42 % 2.13 % 82.98 %
ระดับประถมศึกษา
805
จำนวน(คน) 10 3 39 12 3 738
ร้อยละ 1.24 % 0.37 % 4.84 % 1.49 % 0.37 % 91.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 946 คน
จำนวน(คน) 17 8 46 14 6 855
ร้อยละ 1.80 % 0.85 % 4.86 % 1.48 % 0.63 % 90.38 %

946 : 17 , 8 , 46 , 14 , 6 , 855...1.80 , 0.85 , 4.86 , 1.48 , 0.63 , 90.38 = 91 : 9.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 946 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 9.62%

Powered By www.thaieducation.net