โรงเรียนบ้านย่านตาขาว (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
141
จำนวน(คน) 9 5 6 2 3 116
ร้อยละ 6.38 % 3.55 % 4.26 % 1.42 % 2.13 % 82.27 %
ระดับประถมศึกษา
805
จำนวน(คน) 11 3 41 12 3 735
ร้อยละ 1.37 % 0.37 % 5.09 % 1.49 % 0.37 % 91.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 946 คน
จำนวน(คน) 20 8 47 14 6 851
ร้อยละ 2.11 % 0.85 % 4.97 % 1.48 % 0.63 % 89.96 %

946 : 20 , 8 , 47 , 14 , 6 , 851...2.11 , 0.85 , 4.97 , 1.48 , 0.63 , 89.96 = 95 : 10.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 946 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 10.04%

Powered By www.thaieducation.net