โรงเรียนบ้านโคกทราย (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 48
ร้อยละ 1.92 % 1.92 % 1.92 % 1.92 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 5 7 5 2 0 152
ร้อยละ 2.92 % 4.09 % 2.92 % 1.17 % 0.00 % 88.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 6 8 6 3 0 200
ร้อยละ 2.69 % 3.59 % 2.69 % 1.35 % 0.00 % 89.69 %

223 : 6 , 8 , 6 , 3 , 0 , 200...2.69 , 3.59 , 2.69 , 1.35 , 0.00 , 89.69 = 23 : 10.31
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.31%

Powered By www.thaieducation.net