โรงเรียนบ้านโคกทราย (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 3 3 3 2 0 41
ร้อยละ 5.77 % 5.77 % 5.77 % 3.85 % 0.00 % 78.85 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 7 8 3 4 0 152
ร้อยละ 4.02 % 4.60 % 1.72 % 2.30 % 0.00 % 87.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 10 11 6 6 0 193
ร้อยละ 4.42 % 4.87 % 2.65 % 2.65 % 0.00 % 85.40 %

226 : 10 , 11 , 6 , 6 , 0 , 193...4.42 , 4.87 , 2.65 , 2.65 , 0.00 , 85.40 = 33 : 14.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 14.60%

Powered By www.thaieducation.net