โรงเรียนบ้านโคกทราย (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 1 3 2 4 0 43
ร้อยละ 1.89 % 5.66 % 3.77 % 7.55 % 0.00 % 81.13 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 12 0 0 11 3 146
ร้อยละ 6.98 % 0.00 % 0.00 % 6.40 % 1.74 % 84.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 13 3 2 15 3 189
ร้อยละ 5.78 % 1.33 % 0.89 % 6.67 % 1.33 % 84.00 %

225 : 13 , 3 , 2 , 15 , 3 , 189...5.78 , 1.33 , 0.89 , 6.67 , 1.33 , 84.00 = 36 : 16.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00%

Powered By www.thaieducation.net